นโยบายและแนวทางที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

 

                บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนิน กิจการ  โดยคำนึงความสมดุลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และภาครัฐ ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างยั่งยืน สามารถเติบโตได้โดยการเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เป็นองค์กรที่สร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพและมีดุลยภาพทางด้านผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนั้นยังสร้างคน โดยการปลูกจิตสำนึกคนในองค์กร ให้รู้จักการเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อให้สอดคล้องในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

 

                บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินกิจการโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งออกได้เป็น 5 ด้านดังต่อไปนี้

1.       การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

2.       ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

3.       การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น

4.       การตอบแทนต่อสังคม เช่นการบริจาค สิ่งของ เครื่องกีฬา

5.       การเคารพสิทธิมนุษยชน

 

1.       การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม

            บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่พนักงานอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงให้การดูแลและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสม ในด้านต่างๆ เช่น

            1.1 ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ บริหารโดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมีระบบแบบแผนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรอัตราค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ จะต้องมีความเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน

            1.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงานทุกคนทุกตำแหน่งหน้าที่ โดยผ่านระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม มาตรฐานของผู้ผลิต โดยเฉพาะ พนักงานฝ่ายวิศวกร ทุกท่าน ต้องอบรมและมีผ่านการทดสอบ อย่างสม่ำเสมอ

            1.3 ด้านการจ้างงาน การปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกันมีค่าตอบแทน (ค่าวิชาชีพ) ให้กับ พนักงานวิศวะกรที่ผ่าน Certify ตามระเบียบ บริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจในการตั้งใจทำงาน

            1.4 ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสุขภาพของพนักงานทุกคน มีการตรวจสุขภาพประจำปี และ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบของของบริษัท กรณีเป็นผู้ป่วยใน นอกเหนือไปจากประกันสังคม

-  มีการจัดกิจกรรม  Team Building / Outing ให้พนักงานทุกระดับได้มีกิจกรรมร่วมกันทุกปี

- มีการสรุปแจ้งผลการประกอบประกอบการให้พนักงานมีส่วนร่วม ในภาพรวมของบริษัท ทุกๆ ครึ่งปี และให้พนักงาน สามารถ นำเสนอ ความคิดเห็น แนวทางในการเติบโตของบริษัทได้อย่างเสรี

               

2.       ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

            บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้ามาเป็นอับดับแรก โดยนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการในต้นทุนราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม พร้อมคำแนะนำตามแนวทางวิชาชีพเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในสินค้าและบริการของบริษัท พร้อมกับเปิดรับคำติชม คำแนะนำของลูกค้าอย่างเปิดเผย เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังมีช่องทางภายนอกให้ ผู้ติดต่อสามารถ ติดต่อผู้บรหารได้โดยตรง ผ่านทาง  Website ของบริษัทที่ www.vintcom.co.th

 

3.       การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น

            บริษัท มีนโยบายการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน เพื่อให้สังคมโดยรวมดำเนินไปได้โดยสันติสุข เพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ พร้อมไปกับการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีระบบตรวจสอบถ่วงดุล และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่รับของกำนัล และไม่ติดสินบนทุกกรณี  ทั้งนี้ บริษัท คู่ค้าได้มีการอบรมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี

  

4.       การตอบแทนต่อสังคม

บริษัทตระหนักดีว่าในการดำเนินธุรกิจแม้กำไรจะเป็นเป้าหมายสำคัญ แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรวมถึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย ด้านสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

4.1            สนับสนุน ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น รณรงค์ ไม่ใช้กล่อง โฟม ให้ใช้รถ สาธารณะ ในการเดินทางมาปฏิบัติงานเป็นต้น

4.2            สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการคืนกำไรแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง เช่น การรับนักศึกษา ใหม่ทางด้าน ไอที มาฝึกงาน ในทุกๆปี โดยยังจ่ายค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม เพื่อสร้าง บุคคลากรทางด้านไอที ให้ได้ คุณภาพ ตามมารตฐาน

4.3            จัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.vintcom.co.th

4.4            มีแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้ โครงการบริจาคอุปกรณ์การกีฬาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

4.5            การบริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิคนพิการทางสมอง, มูลนิธิ เด็กอ่อน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น

 

5       การเคารพสิทธิมนุษยชน

5.1             บริษัท วินท์คอมเทคโนโลยี ดำเนินธุรกิจด้าน ไอที เราจึงมุ่งเน้น เรื่องการใช้ ลิขสิทธิ ซอฟแวร์ อย่างถูกกฏหมาย ทั้งนี้ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนใน IT Policy และ คู่มือปฏิบัติของพนักงานใหม่

5.2             บริษัท มีนโยบาย เปิดกว้างในการรับพนักงาน ทุก ชาติ ศาสนา ใช้เกณฑ์กำหนด กำหนดความรู้ ความสามารถเป็น บรรทัดฐานในการคัดเลือกพนักงาน เนื่องจาก บริษัท มีการขยาย มีสาขาในต่างประเทศเช่น พม่า กัมพูชา และเขมรด้วย

© 2016 Copyright by Vintcom Technology PCL.

  • VCOM FB