" มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชั่น และการให้บริการอย่างมืออาชีพและ อย่างครบวงจร ​ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "

ABOUT US

วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

" มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชั่น และการให้บริการอย่างมืออาชีพและ อย่างครบวงจร ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "


พันธกิจ


" เราเป็นมืออาชีพในการนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับองค์กรของประเทศ โดยคำนึงถึง ประสิทธิภาพต่อราคาอย่างสูงสุด มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการทำงาน สร้างความเชื่อมั่น และให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ลงทุน "

 
 

HOT NEWS

     บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 71.88 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

     โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่

12 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563..........

 

OUR PRODUCTS & SERVICES

PROFESSIONAL

SERVICES

 

PROFESSIONAL

SERVICES

 
 

MANAGEMENT TEAM

Mrs.Songsri Srirungroungjit

Managing Director

Mr.Tanusit Skunnawat

Operation Director

Mr.Sooksun Tachawatcharaporn

Technical Director

Mr.Poj Weerasuttakorn

Finance & Accounting Director

Mr.Pisit Supataradit

Sales Director

VALUE ADDED 

DISTRIBUTOR

yitu.png
 

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา : 14.00 น.

สถานที่ : โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพ,

ห้องไมเคิลแอนเจโล ชั้น 25, ซอยสุขุมวิท 18

หนังสือเชิญประชุม

|

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

|

CONTACT US

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

159/21 Serm-Mit Tower, Unit 1401, 14th Floor, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey Sub-District, Wattana District  

Bangkok 10110 Thailand.

Tel: +662 661 7979

Fax: +662 661 7969

Contact: Sales, Marketing, Finance & Corporate Enquiries

E-mail: marketing@vintcom.co.th

Tel: +662 661 7979 #0

Contact: Technical Support

E-mail: support@vintcom.co.th

Tel: +662 661 7979 #851, +662 661 7955 (Business hours)

Hotline: +668 1831 9870 (24 hour)

Technical Support

CONTACT

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
 

© 2016 Copyright by Vintcom Technology PCL.

  • VCOM FB