NEWS | ข่าวสารองค์กร

[Video Webinar] Maintaining Business Continuity During Times of Uncertainty by CrowdStrike

          ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Digital Transformation และการระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรและคนทั่วทั้งโลก ตัวอย่างเช่น การทำงานจากระยะไกล การใช้งานบนระบบ Cloud และการประชุมออนไลน์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดีทำการโจมตีได้มากขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องการการป้องกันบนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน การใช้งานระบบ VDI หรือ Desktop as a Service และการใช้งาน Cloud Workload หรือ Container

          CrowdStrike มีโซลูชันในการป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ ด้วย Cloud Threat Intelligence และ Single Lightweight Agent ซึ่งสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบได้ในเชิงลึก ป้องกันการโจมตีแบบ Real-time ด้วยความสามารถของ AI, ML, IOAs และ Threat Hunting Service ที่มีเฉพาะในโซลูชันของ CrowdStrike เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ซึ่งมีเนื้อหาบรรยายดังต่อไปนี้

  • วิถีการทำงานใหม่ (New Normal) หลังยุค Covid-19

  • การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจเพื่อรองรับการทำงานจากภายนอกสถานที่

  • ความท้าทายในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่

  • แนะนำโซลูชันจาก CrowdStrike เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

  • สาธิตการใช้ CrowdStrike

ผู้บรรยาย: คุณธัชพล บุญดำเนิน Security Consultant จาก Vintcom Technology