Gallery ( CSR1/2559 )

โครงการ “SPORTS FOR KIDS เพื่อคุณภาพชีวิตของน้อง”

Vintcom ร่วมสร้างสรรค์สังคม ณ โรงเรียนบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมเพื่อสังคม ตามนโยบาย เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด นำโดย คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัทฯ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ในโครงการ“SPORTS FOR KIDS เพื่อคุณภาพชีวิตของน้อง” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจำนวน  7  ชนิดกีฬา ให้แก่โรงเรียนฯ เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนฯ มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง มีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีและเจริญเติบโตสมวัย เป็นการส่งเสริมวิชาพลศึกษาของโรงเรียนฯให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างลักษณนิสัยให้นักเรียนฯมีน้ำใจนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

69
61
73
77
64
59
53
54
56
60
51
42
46
43
28
27
21
23
17
10-8
14
10
10-6
10-1
12