Gallery ( CSR2/2559 )

โครงการ “ POWER TO MERIT สร้างบุญด้วยพลังสามัคคี ”

Vintcom ร่วมสร้างสรรค์สังคม ณ วัดวังใหญ่ หมู่ 5  ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมเพื่อสังคม ตามนโยบาย เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด นำโดย คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัทฯ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ในโครงการ “ POWER TO MERIT สร้างบุญด้วยพลังสามัคคี ” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างบุญโดยการร่วมแรง ร่วมมือกันทำความสะอาด และปรับปรุงทัศนียภาพของวัดให้ดีขึ้น และสร้างบุญด้วยปัจจัย และสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์การทำความสะอาด     จำนวน  13  ชนิด รวมถึงสาธารณูปโภคอื่นๆที่จำเป็นของวัด เพื่อบำรุงพุทธศาสนาด้วยวิถีของชาวพุทธ

CSR & Outing (8-10 July 2016)-182
CSR & Outing (8-10 July 2016)-189
CSR & Outing (8-10 July 2016)-55
CSR & Outing (8-10 July 2016)-56
CSR & Outing (8-10 July 2016)-53
CSR & Outing (8-10 July 2016)-54
CSR & Outing (8-10 July 2016)-59
CSR & Outing (8-10 July 2016)-69
CSR & Outing (8-10 July 2016)-66
1/4