Vintcom ร่วมสร้างสรรค์สังคม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ณ โรงเรียนบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นำโดย คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัทฯ

ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เนื่องใน" วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 "

ณ โรงเรียนบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 จากการตระหนักถึงความสำคัญของ เด็กและเยาวชน  และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความภูมิใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ได้รับความรู้ ความบันเทิง และความสุขร่วมกัน

อีกทั้งยังได้เล็งเห็นนถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนที่เป็นหลักสำคัญในการสร้างคนคุณภาพของสังคมในอนาคต จึงได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดี จำนวน 8 ทุนการศึกษา และรางวัลพิเศษอีกมากมายให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อบ่อฯ จำนวนทั้งสิ้น 87 คน