NEWS & EVENT 

[Video Webinar] Maintaining Business Continuity During Times of Uncertainty by CrowdStrike

July 03, 2020

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Digital Transformation และการระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรและคนทั่วทั้งโลก ตัวอย่างเช่น การทำงานจากระยะไกล การใช้งานบนระบบ Cloud และการประชุมออนไลน์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดีทำการโจมตีได้มากขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องการการป้องกันบนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน การใช้งานระบบ VDI หรือ Desktop as a Service และการใช้งาน Cloud Workload หรือ Container

[Video Webinar] Gain Visibility into Remote Workforce with Splunk

June 12, 2020

เมื่อการทำงานทางไกลผ่านระบบ Cloud, VPN รวมไปถึงการประชุมผ่าน Video Conference ได้กลายเป็น New Normal ของการทำงานในปัจจุบัน องค์กรจะมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบเหล่านี้มีความมั่นคงปลอดภัย?

แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตาม Record Date ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)

March 31, 2020

 บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ และมาตรการของรัฐบาลในการปิดสถานที่บางประเภท และการขอให้พิจารณางดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ที่อาจทำให้การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นได้ง่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงได้พิจารณาและมีมติสำคัญ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ดังกล่าว ออกไปไม่มีกำหนด

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทสำหรับปี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท..........

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

February 26, 2020

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 71.88 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

February 10, 2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-nCoV) และโรคอุบัติใหม่ร้ายแรงต่างๆ ตามที่มีข่าวในปัจจุบัน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับบุคลากรของบริษัทอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า และโรคอุบัติใหม่ร้ายแรงต่างๆ

Vintcom Solution Day 2019

March 05, 2019

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Holiday Inn, Sukhumvit 22

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (VCOM) ได้จัดงานสัมมนา “Vintcom Solution Day” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้อัพเดทข้อมูลและเทรนด์ล่าสุดเกี่ยวกับ Solutions ในด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทและองค์กรต่างๆ ได้รับทราบถึงคุณสมบัติสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล เนื่องจาก Cybersecurity จะมีบทบาทสำคัญกับตลาด IT ในอนาคต เพราะ IT มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นตลาดเรื่อง Security จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ทำให้ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการป้องกันข้อมูลเป็นอย่างมาก

เชิญร่วมสัมมนา VINTCOM SOLUTION DAY

February 06, 2019

ทางบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงานสัมมนา “Vintcom Solution Day” ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 21.00 น. ณ โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท 22

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านไอทีและปรับปรุงเทคโนโลยีให้กับลูกค้า

..ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี!!..

VCOM ทุ่มงบซื้อธุรกิจ I-SECURE

September 23, 2018

เมื่อเร็วๆนี้ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการ บมจ. วินท์คอม เทคโนโลยี หรือ VCOM ผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการใช้งานในระดับองค์กร พร้อมด้วย นายวีระยุทธ์ เพริดพราว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด (I-SECURE) ร่วมแถลงข่าวกรณี VCOM เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ I-SECURE เพื่อต่อยอดและขยายขอบเขตการให้บริการของธุรกิจ ไปสู่การดำเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ซึ่งการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้VCOM ในอนาคต ณ โรงแรมเวสทินแกรนด์ สุขุมวิท

“VCOM” ทุ่มงบเกือบ 200 ลบ. ซื้อธุรกิจ I-SECURE เสริมทัพให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร

September 17, 2018

VCOM ทุ่มงบ 196.5 ล้านบาท ซื้อธุรกิจ I-SECUREผู้ให้บริการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (MSSP) หวังเพิ่มช่องทางด้านการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร พร้อมขยายฐานลูกค้าไปยังองค์กรชั้นนำของประเทศเพิ่มขึ้น ด้านผู้บริหาร “ณรงค์ อิงค์ธเนศ” ระบุหนุนสัดส่วนรายได้ด้านบริการขยับเพิ่มเป็น 40% จากเดิม 35% มั่นใจรายได้ทั้งปีแตะ 1,600 ล้านบาท

September 02, 2018

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VCOM เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ส.ค. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด 100% ในบริษัทไอ-ซีเคียว จำกัด (I-SECURE) จากนายพงษ์ ตระกูลทอง และบริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอส จำกัด (WPS) ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในมูลค่ารวมประมาณ 196.50 บาท
ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย ด้วยเงินสดจำนวนประมาณ 196.50 ล้านบาท หรือ เงินสดจำนวนประมาณ 156.50 ล้านบาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท ในราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเท่ากับราคาตลาด

  บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี (VCOM) เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 21 ธ.ค.60 เป็นวันแรก ด้านผู้บริหาร มั่นใจปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจ ย้ำบริษัทฯเป็นหุ้นน้องใหม่ ยุค 4.0 รองรับความต้องการใช้ระบบ ITของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนชั้นนำ สอดรับนโยบายการลงทุน Thailand 4.0 ระบุ พร้อมขยายโอกาสการลงทุนขยายงานขายโครงการใหญ่ทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่ม CLM สร้างการเติบโตในอนาคต ย้ำ VCOM เป็น Growth Stock และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

VINTCOM ประกาศเพิ่มธุรกิจไอซีทีเซอร์วิสตั้งเป็นบริษัทใหม่ ในนาม " vServePlus " บริษัทวีเซิร์ฟพลัส จำกัด (vServePlus Co., Ltd.) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการไอซีทีครบวงจรทั้งใน และ ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

August 01, 2016

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี (VINTCOM) ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ออราเคิล และฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบลักษณะการขายแบบโซลูชั่นครบวงจร และผู้นำในการให้บริการและคำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร เปิดเผยว่าปัจจุบันตลาดในรูปแบบลักษณะการขายแบบโซลูชั่น เช่น คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หน่วยเก็บข้อมูลอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูลมิดเดิ้ลแวร์โปรแกรมระบบงาน และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีอัตราการขยายตัวอย่างมากในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในกลุ่ม CLM (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)

June 19, 2016

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VINTCOM ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ออราเคิล และ ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบลักษณะการขายแบบโซลูชั่น แปรสภาพเป็นมหาชน พร้อมเตรียมยื่น Filing ต่อ ก.ล.ต. เพื่อเข้าซื้อขายในตลาด mai หวังระดมทุนต่อยอดการขยายโซลูชั่นทางธุรกิจ สำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูล

June 15, 2016

บริษัท วินท์คอมเทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) นำโดย คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมกำรผู้จัดกำรฯ และพนักงำนบริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดโดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ Oracle SuperCluster M7 ซึ่งเป็นหนึ่งใน Product Champion ที่ทำงบริษัทฯมีนโยบำยในกำรสร้ำงตลำดให้ยั่งยืน และสอคคล้องกับทิศทำงกำรขับเคลื่อน Product และ Solution ของบริษัทคู่ค้ำ(บริษัท ออรำเคิล คอเปอร์เรชั่น จำกัด)

Please reload