POWER TO MERIT ( CSR2/2559 )

โครงการ “ POWER TO MERIT สร้างบุญด้วยพลังสามัคคี ”

Vintcom ร่วมสร้างสรรค์สังคม ณ วัดวังใหญ่ หมู่ 5  ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมเพื่อสังคม ตามนโยบาย เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด นำโดย คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัทฯ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ในโครงการ “ POWER TO MERIT สร้างบุญด้วยพลังสามัคคี ” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำนุบำรุง และรักษาความสะอาดให้แก่ วัดวังใหญ่ หมู่ 5  ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชุมชน และสังคม เป็นการสร้างบุญด้วยพลังที่นอกเหนือจากการสร้างบุญด้วยปัจจัย เพื่อบำรุงพุทธศาสนาด้วยวิถีของชาวพุทธ

โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดศาสนสถาน และปรับปรุงทัศนียภาพแก่โดยรอบของวัดฯ และสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์การทำความสะอาด จำนวน 13 ชนิด รวมทั้งถวายสังฆทาน เครื่องอุปโภคบริโภค(อาหารแห้ง) และปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถาน และสาธารณูปโภคที่จำเป็นของวัดฯ ทั้งยังได้ใช้กิจกรรมในการสร้างสรรค์สังคมนี้ ให้เป็นสื่อในการสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่พนักงานบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงาน และการขับเคลื่อนของบริษัทฯ อีกด้วย