NEWS | ข่าวสารองค์กร

[Video Webinar] Gain Visibility into Remote Workforce with Splunk

         เมื่อการทำงานทางไกลผ่านระบบ Cloud, VPN รวมไปถึงการประชุมผ่าน Video Conference ได้กลายเป็น New Normal ของการทำงานในปัจจุบัน องค์กรจะมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบเหล่านี้มีความมั่นคงปลอดภัย?

        I-SECURE ร่วมกับ Splunk และ Vintcom ขอเชิญทุกท่านรับชมการบรรยายออนไลน์เพื่อแนะนำโซลูชันที่ถูกออกแบบมาสำหรับการเฝ้าระวังการ Work from Home โดยเฉพาะ สนับสนุนโดยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงจาก Splunk ในหัวข้อ “Gain Visibility into Remote Workforce” ซึ่งมีเนื้อหาบรรยายดังต่อไปนี้

  • แนะนำ Splunk Remote Work Insights

  • กรณีศึกษาการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ IT ด้วย Splunk Remote Work Insights

  • Live Demo การใช้ Splunk Remote Work Insights

ผู้บรรยาย: คุณณัฐชตะ โหมมณี Security Consultant จาก I-SECURE