นโยบายการร้องเรียน และ/หรือการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

 

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานคุณธรรม และความซื่อตรงตลอดเวลา บริษัทคาดหวังให้พนักงานทุกคนยึดถือมาตรฐานเดียวกันนี้ในการปฎิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนให้พนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอกทุกคนปฎิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และข้อบังคับ รวมทั้งเพื่อให้บุคคลดังกล่าวใช้เป็นช่องทางในการร้องเรียนและ/หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การทุจริตและการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

© 2016 Copyright by Vintcom Technology PCL.

  • VCOM FB