top of page
image.png

TH

|

เกณฑ์การประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

ความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานทุกท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และโปร่งใส บริษัทได้จัดทำหลักเกณฑ์ว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งต่อไปในหลักเกณฑ์นี้จะรวมเรียกว่า "พนักงาน" นอกจากนี้ บริษัทยังดาดหวังไว้เช่นกันว่า ผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัท เช่น ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของบริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ความประพฤติพื้นฐาน
การเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่น ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


บริษัทเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่น รวมถึงความเป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคลของทุกคน พนักงานจะต้องทำงานร่วมกันกับบุคคลหลาย ๆประเทศที่ต่างกัน ทั้งด้านวัฒนธรรม ศาสนา อายุ เชื้อชาติ และเพศ อันสอดคล้องกับหลักการและกฎระเบียบขององค์กรของแต่ละประเทศ พนักงานจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันหลักการเหล่านี้ใช้ปฏิบัติทั้งภายในบริษัท และปฏิบัติต่อภายนอก รวมไปถึง ซัพพลายเออร์ ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ตามความเหมาะสม

 

พนักงานจะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตข์สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ   

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การจัดการงาน ความรับผิดชอบ และการกำกับดูแล

ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้ง

ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่งๆที่กี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด และเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของพนักงานภายใต้ดูแลของตนผู้บังคับบัญชาควรปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเมตตาและความยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่บังคับใช้

บริษัททำงานอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับหลายฉบับ ในบางกรณี กฎหมายท้องถิ่นอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันพนักงานต้องศึกษากฎหมายให้ดี และปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการคำเนินธุรกิจของบริษัท หากพนักงานฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงาน ไม่เพียงตัวพนักงานที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง

และมีความผิดทางกฎหมายพนักงานยังอาจทำให้บริษัทตกอยู่ภายใส้ความเสี่ยงเดียวกัน พนักงานอาจถูกคำเนินการทางวินัยทันทีรวมถึงความเป็นไปได้ในการเลิกจ้าง

พนักงานต้องมีความรู้เรื่องข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้ที่ของตนอย่างเพียงพอ ตระหนักถึงผลเสีย และต้องทราบว่าเมื่อไรที่ต้องมีการขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาหรือคนอื่น ๆ ที่เหมาะสม

3. รายงานสาธารณะ
บริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอย่างเคร่งครัด รายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา มืความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 

รายงานสาธารณะและการเปิดเผยข้อมูล เพื่อส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์หรือในการสื่อสารสาธารณะอื่น ๆ ที่ทำโดยบริษัท จะต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ในกรณีที่พนักงานจำเป็นต้องให้ข้อมูล และมีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของการเปิดเผยสาธารณะชน พนักงานควรรีบปรึกษากับเจ้าหน้าที่ควบคุมเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง และ พนักงานต้องพยายามให้ถึงที่สุดเพื่อให้รายงานและการเปิดเผยข้อมูลนั้นถูกล้องและทันกำหนดเวลา ดามหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน


การทำธุรกรรมทั้งหมดจะถูกจัดและสรุปบันทึกไว้ในเอกสารรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องตรงคามมาตรฐานการบัญชี พนักงานที่มีความรับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานทางการเงินหรือบัญชีใด ๆ ควรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามน โยบายการเงินและการบัญชีของบริษัทอย่างสุงริต มั่นใจว่ารายงานจะครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา การบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าในระบบบัญชีของบริษัทถือเป็นความผิดและจะมีผลในการดำเนินการทางวินัยรวมถึงการเลิกจ้างด้วยกรณีที่พนักงานพบข้อสงสัยในความไม่ถูกต้องทางการเงิน พนักงานต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ควบคุมทราบในทันที


พนักงานอาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ จัดทำรายงานทางการเงินหรือการบัญชี เช่น มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การตลาดการบริหาร หรือการประเมินผล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินที่ ใด้รายงานไว้ของบริษัท ดังนั้นพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทำรายงานการเงินหรือบัญชีดวรมั่นใจว่ ข้อมูลที่ กี่ยวข้องได้ถูกส่งต่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชีและรายงานทางเงินโดยครบถ้วนและถูกต้อง
 

ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่ที่จะต้องสอบทานและอนุมัติเอกสารของบริษัทอย่างเป็นธรรมและถูกต้อง พนักงานจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอิสระและผู้ตรวงสอบบัญชีภายในของบริษัทอย่างสุริต นอกจากนี้ พนักงานต้องไม่ก่อให้เกิดเรื่องฉ้อฉล หรือมีอิทธิพล ขู่เข็ญ จัดการ ทำให้ผู้ตรวจสอบบัญชีขาดอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการบันทึกทางการเงิน การดำเนินการ การควบคุม หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Irading)
พนักงานต้องปฏิบัติดามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน พนักงานต้องไม่ซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุดคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าโดยใช้ประ ไยชน์จากข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนที่ท่านทราบ

5. การขัดแย้งทางผลประโยชน์และการจัดการกับโอกาสในธุรกิจของบริษัท
การพิจารณาการว่าช้างต่าง ๆ ของพนักงาน ที่ทำระหว่างบริษัท จะขึ้นอยู่กับประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หรือผลประโยชน์ส่วนตัว พนักงานควรหลีกเสี่ยงสถานการณ์ที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับพนักงานหรือ ครอบครัวของพนักงาน และพนักงานไม่ควรกระทำการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับบริษัทไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมและไม่ควรฉวยโอกาสใจจากบริษัทมาเป็นของตนธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่ถือได้ว่ามีความเกี่ยวข้อง ต้องถูกส่งไปยังคณะกรรมการตรวงสอบของบริษัทเพื่อตรวงทานความขัดแย้งทงผลประ โยชน์อางไม่ชัดเจนเสมอไป หากพนักงานมีข้อสงสัย

ควรปรึกษากับผู้บังดับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม และ/หรือ ปฏิบัติตามวิธีดำเนินการในหลักเกณฑ์ข้อ 9

และข้อ 10

6. การรักษาความลับ
ข้อมูลความลับ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัททั้งหมดซึ่งไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ พนักงานต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท ลูกค้าบริษัท และซัพพลายเออร์ พนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเมื่อได้รับอนุมัติโดยบริษัท หรือตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่จำกัดเฉพาะความลับทางการค้ำของบริษัท แต่ยังรวมถึงแนวไน้มและแผนงานทางธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการเงิน ผลิตภัณฑ์ไหม่และแผนการตลาด การวิจัยและพัฒนาแนวคิดหรือข้อมูล กระบวนการผลิต ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการขายเงินลงทุน การเปลี่ยนแปลงบุดลากรที่สำคัญ และสัญญาที่มีแล้วและที่จะมีมา คำสั่งซื้อซัพพลายเออร์ ลูกค้าและแหล่งเงิน หรือเรื่องขาดทุนที่เกี่ยวข้อง

พนักงานมีหน้าที่ต้องรักษาความลับทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน และต้องรักษาความลับต่อไปแม้จะเป็นภายหลังการจ้างงานหรือการเป็นกรรมการบริษัทสิ้นสุดแล้ว

7. การทำงานกับลูกค้า ซัพพลายเออร์

พนักงานจะต้องปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์ต่อลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานอื่น ๆ ของบริษัท บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายประเภทซึ่งห้ามบริษัททำการค้าโดยวิธีที่ไม่เป็นธรรม หรือการหลอกลวง ตัวอย่างของการต้องห้ามรวมถึง การติดสินบนหรือให้ผลตอบแทนให้เกิดธุรกิจ หรือให้ผิดสัญญาโคยบุดคลอื่น หรือการซื้อความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้ผ่านการติดสินบนหรือการโจรกรรม

บางกรณี พนักงานอาจให้หรือรับสิ่งอำนวยความสะควกทงธุรกิจเพื่อช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิงที่ถูกกฎหมายได้สิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจอาจรวมถึงของขวัญ อาหาร บริการ บันเทิง สิทธิพิเศษ หรืออื่น ๆ

ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ จรีตประเพณี และมีดวามสมเหตุสมผลและเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิงไม่ควรฟุ้มเฟือยหรือมากเกินไป พนักงานควรหลีกเสี่ยงการมอบหรือรับเงินสด หรือสิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิงอื่น ๆ ที่สามารถถูกดีความว่าเป็นสินบนหรือผลตอบแทน คำใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัทที่ใช้ง่ายสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิงจะต้องบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐ พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พนักงานควรทำความเข้าใจกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้อง

พนักงานต้องจัดการข้อมูลของผู้อื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลสารารณะตามสัญญาระหว่างบริษัทกับเข้าของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะรวมถึงการบันทึก รายงาน ชัอสรุปและสาระสำคัญอื่นๆ พนักงานควรปรึกษาผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อประสานงานในการทำสัญญาไม่เปิดเผยความลับกับเจ้าของข้อมูล

8. ความปลอดภัยและสุขภาพ

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานในมาครการความปลอดภัยที่ดีที่สุด พนักงานต้องปฏิบัติหน้ที่ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และมีผลบังดับใช้ต่อ

                   - การวางแผนทางเทคนิคของสถานที่ทำงาน อุปกรณ์และกระบวนการต่างๆ
                   - การจัดการความปลอดภัย และ
                   - พฤติกรรมในการทำงานส่วนบุคคล

 

9. การปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัทโดยความเหมาะสม

ทรัพย์สินของบริษัท ทั้งที่มีตัวตนและที่ไม่มีตัวตนมีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิงของบริษัทและ โดยพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ความลับทางการด้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้และลิขสิทธิ์ ธุรกิง แผนการตลาด และบริการ ฐานข้อมูล บันทึกของบริษัท ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลและรายงานทางการเงินใด ๆ ที่ไม่ได้เผยแพร่ พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาต และต้องไม่ทำลาย หรือทำให้สูญเสียซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ จดหมายอิล็กทรอนิกส์ อืมล์) และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแก่พนักงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในทางธุรกิงของบริษัท บริษัทจึงมีสิทธิที่จะเข้าถึง เผขแพร่หรือเก็บข้อมูลใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้น หรือมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท หรือระบบอีมล์ของบริษัท พนักงานต้องไม่ใช้อีเมล็ อินเทอร์น็ตหรือข้อความเสียงสำหรับวัตถุประสงค์ในลักษณะที่ขัดกับนโยบายของบริษัท หรือมาตรฐานที่รวบรวมไว้ในหลักเกณฑ์นี้ หรือที่ผิดกฎหมายใด ๆ พนักงานต้องไม่ทำสำเนาหรือขายหรือโอน (ภายนอกหรือภายใน สิ่งพิมพ์ที่มีลิขสิทธิ์ รวมทั้งซอฟต์แวร์ คู่มือ บทความ หนังสือและฐานข้อมูลที่ถูกใช้ในบริษัทหรือที่ถูกสร้างขึ้นโดของค์กรอื่นและไห้อนุญาตให้กับบริษัทได้ เว้นแต่พนักงานไห้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่เกี่ยวข้อง

10.การรายงานการฝ่ฝืนนโยบายบริษัทและการได้รับกรร้องเรียนเกี่ยวกับการรายงานทงการเงินหรือเรื่องการบัญชี

พนักงานควรรายงานการฝ่าฝืนหรือที่ต้องสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนใดตามหลักเกณฑ์นี้ไปยังเข้าหน้ที่ควบคุมทันที หากพนักงานไม่ต้องการเปิดผยตัวตน ชื่อของพนักงานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ หรือหากพนักงานไม่ต้องการระบุชื่อ ให้ส่งจดหมายง่าหน้ำซองไปยัง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน กรุงเทพ 10110 และโปรดให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่ทำได้ รวมทั้งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หากรายงานของพนักงานเกี่ยวกับการควบคุมบัญชีภายในหรือ
สาระทงการตรวจสอบ หรือถ้ำผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ้ฝืนใด ๆ ท่านอาจติดต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยส่งจดหมายไปที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น

ห้ามไม่ให้ แก้แค้น ข่มขู่ คุกคาม ตอบโต้ต่อผู้มีเจตนาดี ที่รายงานการฝ้าฝืนหรือสงสัยว่ามีการฝ่ฝืนหลักเกณฑ์นี้หรือนโยบายอื่นหรือต่อบุดคลใดที่ช่วยในกระบวนการที่กี่ยวกับการฝัฝืนดังกล่าว หากพนักงานรู้สึกสงสัยว่จะเกิดการฝ้าฝืน อย่าพยายามที่จะตรวจสอบหรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ควรแจ้งไปยังบุคคลที่รับผิดชอบทันที เพื่อให้มั่นใจว่าการสอบสวนเป็นไปอย่างละเอียดทันเวลาและเป็นข้อสรุปที่พิจารณาโดยบุคลากรที่เหมาะสม ความล่าช้อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการสอบสวนการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่บังคับใช้และ/หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและอางมีผลทางกฎหมาย ดังนั้น การกระทำรายงานข้อกล่าวหาฝ้าฝืนใดๆ ต้องมีมูลความเป็นจริง และถูกต้อง

11. ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจและจริยธรรมและกฎหมายที่ใช้บังคับนี้อยู่บนพื้นฐานคำนิยมหลักของบริษัท พนักงานต้องเข้าใจหลักเกณฑ์และแนะนำให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย

การปฏิบัติตาม
บริษัทมุ่งหวังให้ท่านเข้าใจเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด

การจัดการให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัททำหน้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยจะกำกับดูแล ให้มีการสื่อสาร การฝึกอบรม การตรวงสอบและการปฏิบัติตามโดยความช่วยเหลือของกรรมการและผู้บังดับบัญชา และส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้พนักงานสื่อสารและราชงานให้ทราบถึงการปฏิบัติที่ฝาฝืนหลักเกณฑ์นี้

การเข้าถึงหลักเกณฑ์
พนักงานทุกคนรวมถึงตัวแทน และสัญญาของบริษัทจะต้อง สามารถเข้าถึงประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นี้ที่เป็นปัจจุบัน

การติดตาม
ผู้บังคับบัญชามีหน้ำที่ตอบข้อสงสัยให้กับพนักงานเดี่ยวกับหลักเกณฑ์ รวมถึงอธิบายเพิ่มเติม ไโคยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเกิดการฝ่าฝืน ผู้บังคับบัญชาจะรายงานต่อเข้าหน้าที่ควบคุมทันที โดยผู้บังคับบัญชาจะทำงานร่วมกับเข้าหน้าที่ควบคุมประเมินประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และนโยบายอื่น

ที่เกี่ยวข้อง

การอนุมัติและการยกเว้น
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการ ชุดอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่สอบทานและอนุมัติเรื่องที่ต้องไส้ผ่านการอนุมัติในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกของคณะกรรมการหรือผู้บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินมีหน้ที่สอบทานและอนุมัติเรื่องที่ต้องได้ผ่านการอนุมัติในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน ตัวแทนหรือคู่สัญญา การยกเว้นกรผีใคของหลักเกณฑ์นี้ให้กับสมาชิกของคณะกรรมการหรือผู้บริหาร ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดอื่นที่ไห้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การยกเว้นกรณีใคของหลักเกณฑ์นี้ให้กับพนักงาน ตัวแทนหรือคู่สัญญา ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการตรวงสอบและพิจารณาคำเนินการทางวินัที่เหมาะสมสำหรับการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์นี้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินรับผิดชอบในการตรวจสอบ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการตรวงสอบและพิจารณาคำเนินการทางวินัยที่เหมาะสมสำหรับการฝ่ฝืนหลักเกณฑ์นี้ โดยพนักงาน ตัวแทนและคู่สัญญา เจ้าหน้ำที่ควบคุมจะต้องรายงานการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์นี้และการดำเนินการแก้ไขเปีนระยะ ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมกรบริษัทอางสอบสวนการฝ้าฝืนและกำหนดมาตรการทางวินัยที่เหมาะสมด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคดลอื่นนอกเหนือไปจากผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ดำเนินการแทน

บริษัทจะตรวงสอบการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์นี้ทันทีที่สงสัย หากมีหลักฐาน ผู้ที่ถูกสอบสวนจะได้รับการแจ้งถึงประเด็นที่มีการสอบสวน และมีสิทธิ์ได้แย้งชัอกล่าวหา บุคคลที่ฝ่ฝืนหลักเกณฑ์อาจถูกพักงาน โดยไม่ไห้รับ

ค่าจ้างในระหว่างที่กระบวนการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย

การดำเนินการทางวินัย
หากพบว่าพนักงาน ตัวแทน หรือคู่สัญญาฝ่าฝืนฝ้ฝืนหลักเกณฑ์นี้ บริษัทจะดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อลงโทษทางวินัยแก่พนักงาน ตัวแทนหรือคู่สัญญาที่กี่ยวข้อง บริษัทอาจลงโทษทางวินัยต่อหัวหน้างานซึ่งมีหน้ำที่กำกับดูแลบุคคลเหล่านั้น หากหัวหน้างานได้อนุมัติการฝ้าฝืนนั้นหรือได้ทราบการฝ่ฝืนนั้นแต่มิได้คำเนินการที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทอาจคำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลข้างตั้นอีกด้วย

การดำเนินการแก้ไข
ในกรณีของการฝ้ฝืนฝ้ฝืนหลักกณฑ์นี้ ผู้บังดับบัญชาและเข้หน้ที่ควบคุม จะประเมินสถานการณ์เพื่อตรวจสอบว่าควรแก้ไขนโยบายและวิธีการดำเนินงานของบริษัท หากฝ่ฝืนได้รายงานการฝ้ฝืนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่น คณะกรรมการนั้นจะต้องรับผิดชอบในการพิจารณามาตรการแก้ไขตามความเหมาะสม มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการเปิดเผยต่อข้อมูลสาธารณะชน การฝึกอบรมพนักงานของบริษัท การปรับเปลี่ยนนโยบายและวิธีการดำเนินงานของบริษัท การปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ เพื่อค้นหาและป้องกันมิให้เกิดกรณี

ตังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต มาตรการแก้ไขจะต้องจัดทำเป็นเอกสารตามความเหมาะสม

bottom of page