top of page
image.png

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท
Sustainable Development Policy

                    บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทยังตระหนักดีว่าโลกของการดำเนินธุรกิจในทุกวันนี้ มีความท้าทายและภาวะการแข่งขันสูงในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่วางไว้ได้อย่างราบรื่น และเติบโตได้อย่างเข้มแข็งในระยะยาว บริษัทจึงคำนึงถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ และตั้งมั่นในการดำเนินแนวทางการบริหารตามนโยบาย “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals: SDGs) (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดยสะท้อนออกมาใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Prosperity) มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) และมิติสังคม (People) เพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ
• ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้น เพื่อผลประกอบการที่ดี มั่นคง และความยั่งยืนทางด้านการเงินของบริษัท
•มุ่งมั่นเพิ่มความหลากหลายในการเป็นพันธมิตรกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท  เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีโครงสร้างรายได้ที่กระจายตัวและลดการพึ่งพิงรายได้จากการขายสินค้าใดสินค้าเดียว 
•ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่อาจเกิดผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท อย่างครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาส และลดความเสี่ยง ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการสร้างผลกำไร       

การแข่งขัน ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความยั่งยืนขององค์กร
• ให้ความสำคัญกับการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถ ให้มีความพร้อมสําหรับการปรับเปลี่ยน ทดแทน ในการดำเนินงานของบริษัทในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ

ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต
• ให้ความสำคัญในความปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายทางธุรกิจ และสอดคล้องกับกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

มิติสิ่งแวดล้อม
•การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและเป็นช่องทางให้พนักงานร่วมกันแสดงพลังและจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
•ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายสิ่งแวดล้อมและให้ความร่วมมือกับพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของคู่ค้า   สนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคำนึงถึงการป้องกันปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) และมีส่วนร่วมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

มิติสังคม
•  ดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้แก่ธุรกิจไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม
• ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน 
• ส่งเสริมและสนับสนุนพันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

แนวปฏิบัติ
• ทบทวนแนวนโยบายต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกณฑ์การประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ การบริหารความเสี่ยง และการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น
• สนับสนุนและสร้างบรรยากาศให้พนักงานเกิดความเคารพในสิทธิมนุษยชน และต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านการจัดอบรมประจำปี และการประเมินผลงานประจำปี รวมถึงประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันและการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมายในเชิงรุกให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• คัดเลือกการเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของทีมวิศวะกรของบริษัท เพื่อให้สามารถนำเสนอรูปแบบการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ 
• เตรียมแผนการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นให้แก่ ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors)  และประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors) นั้นมีความเหมาะสม
• จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน ผ่านการฝึกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานและจัดให้มีการประเมินประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
• ตระหนักในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีป้องกันใหม่ๆอยู่เสมอ และจัดอบรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความตระหนักและมีความรู้ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเป็นประจำทุกปี
•  ประชาสัมพันธ์และอบรมให้พนักงานมีจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากร และรู้จักวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างผลลัพธ์ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
• ให้ความร่วมมือกับคู่ค้าในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่มีส่วนช่วย  ในการป้องกันปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) และบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
• ปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และเผยแพร่นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกันเป็นประจำทุกปี 
•    วางแผนจัดกิจกรรม หรืองานอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ
 

                 ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัททุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่กำหนด

            นโยบายนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566


(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการ

 

bottom of page