top of page
image.png

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Occupational Health and Safety Policy

          บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการคำเนินกิจการของบริษัทเสมอมา การดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานจึงเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ


           บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโขบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือและปฏิบัติตามประกาศของทางราชการโดยเคร่งครัด ดังนี้

 

1. บริษัทฯ กำหนดให้ ความปลอดภัยในการทำงานเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยพนักงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯเป็นสำคัญตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานของบริษัทฯ และสำนักงานของลูกค้าหรือคู่ค้า เช่น ในการให้บริการติดตั้ง พนักงานฝ่ายเทคนิค ต้องใส่ถุงมือ หรือสายรัดข้อมือ(Grounded Antistatic Wrist Surap) เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต(ESD) รวมทั้งใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสง(Safety Vest) และหมวกนิรภัย ในกรณีสถานที่ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร
2. บริษัทฯ กำหนดให้ ผู้บังกับบัญชาจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี โยมีหน้าที่ให้คำแนะนำรวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังกับบัญชาเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ลูกค้า และคู่ค้ากำหนด
3. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆในการดำเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ จะดูแลปรับปรุงสำนักงานให้มีระบบเกี่ยวกับความปลอดภัย เป็นระเบียบและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัย มีการตรวจสอบสภาพการใช้งาน และบำรุงรักษาเป็นประจำ เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การทำงานที่ดีและปลอดภัยบริษัทฯ จะสื่อสารและส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เช่น การอบรม การประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย รวมถึงการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การเข้าร่วมในการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีของทางอาคาร และ จะเข้าอบรมด้านความปลอดภัยอื่นๆ หากมีการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต
5. บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมในภาวะที่มีโรคระบาด ตามแนวปฏิบัติที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณะสุขกำหนด และจะมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสำคัญ
6. บริษัทฯ กำหนดให้ พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยกันดูแลในเรื่องความปลอดภัย หากพบว่าบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสำนักงาน มีพฤติกรรมน่าสงสัย มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือมีเจตนาทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย พนักงานต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของตน และแจ้งทางอาคารทันที
7. บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามความเหมาะสม
8. บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นประจำทุกปี เพื่อวางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

          ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักคัน และปฏิบัติให้สอดคล้อง กับโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่กำหนด


           นโยบายนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566
 

(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการ

bottom of page