top of page

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

TH

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ คู่ค้า ลูกค้า ของบริษัทได้รับทราบถึงประกาศของบริษัทซึ่งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผล”) รวมถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการติดต่อกับบริษัท โดยบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความโปร่งใสชัดเจน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อความเข้าใจถึงการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏในเอกสารนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
      1.1 เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการคำสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการ การบำรุงรักษา การใช้ระบบไอที การจัดส่งสินค้า การจัดทำบัญชีและภาษีอากร การทำธุรกรรมสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล รวมถึงการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

         1.2 เพื่อดำเนินการทางการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำแบบสอบถามเข้าสัมภาษณ์ 

     1.3 เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ (เช่น การเข้ามายังสถานที่ของบริษัท) การจัดให้มีมาตรการควบคุม ป้องกัน ยับยั้ง และ/หรือ รักษาโรคระบาด หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของบุคคลอื่นใด การพิสูจน์และยืนยันตัวตน การเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
         1.4 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
         1.5 เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
         1.6 เพื่อใช้ในการสมัครงาน การเป็นพนักงานของบริษัท หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
         1.7 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่บริษัทได้ประกาศให้ทราบ หรือได้รับความยินยอม

2. การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลอาจเกิดขึ้นจากการติดต่อกับท่านโดยตรง ผ่านตัวแทน หรือผู้ประสานงานที่ติดต่อกับบริษัท เช่น การเข้ามายังสำนักงานของบริษัท การติดต่อบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท การเข้ามาในบริเวณพื้นที่ที่สำนักงาน หรือบริเวณที่มีการจัดประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมใด ๆ ซึ่งอาจมีการบันทึกวีดีโอกิจกรรมหรือภาพถ่ายเพื่อบันทึกข้อมูลการจัดกิจกรรม โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบหากมีการบันทึกวีดีโอหรือภาพถ่ายนั้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมจากท่าน เช่น
    2.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้ เช่น ชื่อนามสกุล อายุ เพศ เลขที่บัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย ข้อมูลเสียง ข้อมูลภาพ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ส่วนสูง ลายเซ็น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์ รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ เป็นต้น
    2.2 ข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล นามบัตร สถานที่ทำงาน ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น
    2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการ เช่น ประวัติการสั่งซื้อ หมายเลขการสั่งซื้อ เป็นต้น
   2.4 ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นการจัดเก็บคุกกี้ ตามที่กำหนดไว้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้         

          (https://www.vintcom.co.th/cookiespolicy)
    2.5 ข้อมูลอื่นใดที่ตามที่บริษัทได้ประกาศให้ทราบ หรือได้รับความยินยอม


บริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด เช่น (1) เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างชัดแจ้ง (2) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคู่สัญญา (3) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย (4) เพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของสาธารณะ หรือปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ (5) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานในการทำงานของบริษัท การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทรวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ รวมทั้งการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำผิดตามกฎหมาย


ทั้งนี้บริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น


3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้เท่านั้น อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่ท่าน บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่ ผู้บริหาร กรรมการ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก รวมทั้งบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของหรือได้รับมอบอำนาจจากบริษัท หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทจะดำเนินการประสานงานให้หน่วยงานและบุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ หรือภาระหน้าที่ทางกฎหมาย


4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
4.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
4.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
4.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
4.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
4.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
4.6 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
4.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


ท่านสามารถติดต่อผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษัท” เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้บริษัท จะพิจารณาและแจ้งผลตามคำร้องของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว อย่างไรก็ดีบริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้หากมีกฎหมายกำหนดไว้
 

5. แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้มาตรการที่เหมาะสมทางด้านเทคนิคและการบริหารองค์กร เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่ และจะทำการอบรมพนักงานของบริษัท ให้ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และตระหนักถึงขั้นตอนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 


6. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว
บริษัทอาจทำการปรับปรุงแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจะแสดงประกาศฉบับปัจจุบันไว้บน เว็บไซต์ https://www.vintcom.co.th/privacynotice


7. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อบริษัท
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2661-7979 โทรสาร: 66 (0) 2661-7969
อีเมล pdpa@vintcom.co.th

 

bottom of page