top of page

|

วิสัยทัศน์

 

มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชั่นอย่างครบวงจร

และการให้บริการอย่างมืออาชีพในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

 

พันธกิจ

 

เราเป็นมืออาชีพในการนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพต่อราคาอย่างสูงสุด

มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการทำงาน สร้างความเชื่อมั่น การเติบโตและให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนต่อผู้ลงทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์--1536x1140.png
bottom of page