top of page

|

วิสัยทัศน์

 

มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชั่น

และการให้บริการอย่างมืออาชีพ และอย่างครบวงจร ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

 

พันธกิจ

 

เราเป็นมืออาชีพในการนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร

โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพต่อราคาอย่างสูงสุด มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการทำงาน สร้างความเชื่อมั่นและให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ลงทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์--1536x1140.png
bottom of page