top of page

Code of conduct

คำนำ

 

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เกณฑ์การประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

 

ความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานทุกท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และโปร่งใส

 

บริษัทได้จัดทำหลักเกณฑ์ว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกท่านเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์นี้ใช้กับ กรรมการ และพนักงานของ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งต่อไปในหลักเกณฑ์นี้จะรวมเรียกว่า “พนักงาน”  นอกจากนี้ บริษัทยังคาดหวังไว้เช่นกันว่า ผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัท เช่น ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของบริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ด้วย ภายใต้หลักเกณฑ์นี้ (ก) คำว่า “กรรมการ” หมายถึงสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท หรือพนักงานที่มีตำแหน่งงานกำหนดหน้าที่ว่าพนักงานนั้นเป็นกรรมการ และ (ข) ความว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

 

การฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์นี้ จะมีผลดำเนินการทางวินัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืนและข้อเท็จจริง ซึ่งอาจมีผลเป็นการว่ากล่าวตักเตือน ลดตำแหน่ง  พักงาน เลิกจ้างหรือการดำเนินการทางวินัยอื่น และมีผลต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งไม่กำกับดูแล พิจารณา หรือแก้ไขการ กระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน นอกจากมีผลทางวินัย แล้ว บริษัทอาจนำข้อฝ่าฝืนนั้นสู่การพิจารณาทางกฏหมาย 

 

บริษัทได้แต่งตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ของบริษัทให้เป็นผู้ดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ (“เจ้าหน้าที่ควบคุม”) หากพนักงานมีข้อสงสัยในเรื่องใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นี้ ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ควบคุม 

 

บริษัทขอให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำหลักเกณฑ์ของบริษัทว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด

 

 

ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

กรรมการผู้จัดการ 

bottom of page