top of page
image.png

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
Environmental Policy

          บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท ฯ") มีความมุ่งมั่นในการคำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯตระหนักและ ให้ความสำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจและตั้งมั่นในการดำเนินแนวทางการบริหารตามนโยบาย"การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท"ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals : SDGs)

          เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนคนโยบายและแนวปฏิบัติค้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะ สร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติคังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้ พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับ และให้ความร่วมมือกับพันธสัญญาค้านสิ่งแวดล้อมของคู่ค้า

2. บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) ในตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

3. บริษัทฯ จะส่งสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและ ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

4. บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการของ 3R ใน

การดำเนินงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนี้

               4.1 R-Reduce ลดการใช้และการบริ โภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็น

               4.2 R-Reuse ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำกลับมาใช้ซ้ำ

               4.3 R-Recycle เลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะ และลดการปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อม

5. บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานดำเนินการ เมื่อมีการจัดการประชุม สัมมนา หรืออีเวนท์โดยบริษัท ดังนี้

         5.1 สนับสนุนให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ คู่ค้ำและลูกค้า ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเปลี่ยนเป็นการเดินทางโดยใช้รถร่วมกันหรือโดยรถสาธารณะ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกช่วยลดปัญหาฝุ่นควันมลพิษ และบรรเทาปัญหาการจราจร

          5.2 กำหนดให้ลดการใช้กระดาษ โดยเปลี่ยนมาใช้การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม สัมมนา แทน เช่น การใช้ QR Code สำหรับการคาวน์โหลดเอกสารไว้ให้บริการกับผู้เข้าร่วมงาน

          5.3 กำหนดให้ใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารว่าง เป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งดใช้โฟม

          5.4 สนับสนุนให้ใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถนำกลับมาใช้ช้ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวคล้อม งดใช้โฟม

6. บริษัทฯ กำหนดให้มีการอนุรักข์พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำ เช่น ช่วงพักกลางวัน ให้ปิดไฟในพื้นที่ที่ไม่ใช้งาน การเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนด เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ที่มีคุณสมบัติประหขัดพลังงานไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ IED

7.บริษัทฯ กำหนดให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยจัดเตรียมถังขยะตามสีของประเภทขยะไ ว้ในพื้นที่สำนักงาน และเผยแพร่ข้อมูลกี่ยวกับวิธีการแยกขยะที่ถูกต้องผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ และ Line grovp

8.บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพิจารณาเลือกคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้อุปกรณ์สำนักงานที่ได้รับการรับรองด้วยสัญลักษณ์ประหยัดไฟฟ้า วัสดุทำความสะอาดที่ได้รับใบรับรองจากกรมควบคุมมลพิษ

9.บริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ ในการช่วยกันรณรงค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

10. บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการจัดการค้าน

สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามความเหมาะสม

11.บริษัทฯ จะทบทวนนโขบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อวางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 

          ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักคัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนด

นโยบายนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)

ประธานกรรมการ

bottom of page