top of page
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

|

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

          บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code ปี 2560 ส่วนใหญ่มาปรับใช้ ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

          หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น

          หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

          หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 

          หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

          หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page