top of page
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption & Anti-Bribery)

นโยบายการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตการให้หรือรับสินบน

      บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เชื่อมั่นว่าการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นทุก   

รูปแบบเป็นภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

        ในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน        การทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council หรือ CAC) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการจากคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี 

     นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ได้ทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่สำคัญของการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กิจกรรมการการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2566

CAC.png
bottom of page