top of page
image.png

 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ของ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Human Rights Policy

          บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท ฯ") มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความชอบธรรม โปร่งใส และเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่แบ่งแยก และให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเละหลักปฏิบัติสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

 

   เพื่อให้บรรจุเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือและปฏิบัติตาม ดังนี้
1. พนักงานทุกระดับในบริษัท ต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานภายในบริษัท และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน เป็นต้น อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย และหลักปฏิบัติสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด การไม่ใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ          ทั้งภายในบริษัทหรือภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ อบรมให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
4. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางและแนวปฏิบัติในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสการละเมิดสิทธิมนุษยชนกระบวนการสอบสวน บทลงโทษ และการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เช่น ร้องเรียนผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หากร้องเรียนตามสายการบังคับบัญชาไม่ได้ ให้ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เป็นต้น
5. บริษัทฯ ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติ ทักษะประสบการณ์ ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน ในกระบวนการสรรหา การจ้างงาน การกำหนดค่าตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ การประเมินผล การเลื่อนตำแหน่ง และปรับค่าตอบแทน

6. พนักงานทุกระดับในบริษัทฯ จะต้องรักษาสภาพการทำงานให้ปราศจากการล่วงละเมิด หลีกเลี่ยงการคุกคามในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ หรือการคุกคามรูปแบบอื่น และช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน
7. บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสิทธิพื้นฐานของพนักงานในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
8. บริษัทฯ เคารพสิทธิ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเป็นธรรม เช่น รักษาความลับของลูกค้าและ  คู่ค้า ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจากคู่ค้าอย่างโปร่งใสเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ตระหนักถึงสิทธิของชุมชน รับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น
9. บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องสิทธิมนุษยชน ตามความเหมาะสม
10. บริษัทฯ จะทบทวนนโขบายและแนวปฏิบัติค้านสิทธิมนุษยชน เป็นประจำทุกปี เพื่อวางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักคัน และปฏิบัติให้สอดคล้อง กับนโขบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ที่กำหนด


นโยบายนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)

ประธานกรรมการ

bottom of page