top of page

|

คู่มือการใช้งาน Mobile Application "IR PLUS AGM" ระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 14.5 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด
คู่มือผู้ใช้งาน ระบบ IR PLUS AGM

app ios.PNG
app android.PNG
คู่มือir.PNG

สำหรับ Mobile Application IR PLUS AGM

ชนิดไฟล์

ดาวน์โหลด

คู่มือการลงทะเบียน และ การเข้าร่วมประชุม

PDF

VDO การใช้งาน Mobile Application "IR PLUS AGM"

LINK

ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM

PDF

สำหรับ Web Application IR PLUS AGM

ชนิดไฟล์

ดาวน์โหลด

คู่มือการลงทะเบียน และ การเข้าร่วมประชุม

PDF

VDO การใช้งาน Mobile Application "IR PLUS AGM"

LINK

“ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใช้งานระบบ Web Application IR PLUS AGM ได้อีกช่องทางหนึ่งผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome : https://webagm.irplus.in.th

bottom of page