|

งบการเงิน

งบการเงิน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ