top of page

นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน

                          เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ
                        ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  จึงจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้สมัครงานและเป็นการกำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้สมัครงานของบริษัทฯ

                          ในขั้นตอนการสมัครงานของท่านกับบริษัทฯ รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องก่อนการจ้างงาน บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ของท่านเท่าที่จำเป็นจากใบสมัครงาน และเอกสารประกอบการสมัครงานที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าโดยการ walk-in การสมัครที่บูธสมัครงาน เช่น งาน Job Fair, Roadshow หรือการสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์สมัครงานของบุคคลที่สาม        บุคคลอ้างอิงของท่าน บริษัทจัดหางาน หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา แหล่งข้อมูลจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ หรือใบสมัครงานและ/หรือเอกสารของบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลในครอบครัว บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน  บุคคลอ้างอิง ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้ค้ำประกันการทำงานของบุคคลดังกล่าว หรือที่ได้มาจากช่องทางอัตโนมัติ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                        ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ทำการจัดเก็บมีดังต่อไปนี้

                        (ก) ข้อมูลการแสดงตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ รูปถ่าย ส่วนสูง น้ำหนัก สถานภาพสมรส ลายเซ็น              เลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏในเอกสารที่ออกให้โดยทางราชการ เป็นต้นว่า บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ สมุดทะเบียนรถ ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตทนายความ เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ดำเนินกระบวนการ ว่าจ้าง รับรองอายุ และป้องกันการสมัคร อย่างไม่ถูกต้อง

                    (ข) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ และอีเมล สำหรับการติดต่อสื่อสาร และการนัดสัมภาษณ์งาน 

                        (ค) ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ความสามารถทางภาษา ความสามารถพิเศษอื่น ค่าจ้าง        ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เคยได้รับในอดีต และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการเกณฑ์ทหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งงานที่ผู้สมัครงานประสงค์จะสมัครงาน รวมถึงการพิจารณาและเสนอตำแหน่งที่เหมาะสมอื่น ๆ ในบริษัทฯ

                       (ง) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง              ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรมรวมถึงความผิดที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องดำเนินคดี ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ภาพสแกนใบหน้า ข้อมูลศาสนาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งงานที่ผู้สมัครงานประสงค์จะสมัครงาน รวมถึงการพิจารณาและเสนอตำแหน่งที่เหมาะสมอื่น ๆ        ในบริษัทฯ                
                        ในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น ผู้บริหาร กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา              ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก หรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของหรือได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม (บริษัทในกลุ่ม หมายถึง บริษัทที่ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  ถือหุ้นในทุกๆ ทอด ทั้งทางตรงและทางอ้อม              ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น) มีสิทธิเข้าถึง และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนุคคล

                      บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสำคัญทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ท่านส่งใบสมัครงาน ให้แก่บริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ  


                      หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บ            หรือระบบของบริษัทฯ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่บริษัทฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด          

                 บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด          โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ที่สำคัญใด ๆ พร้อมกับนโยบายฯ ฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทาง        ที่เหมาะสม


สิทธิของท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1. ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยที่ใช้บังคับ ท่านสามารถถอนความยินยอม          ในเวลาใดก็ได้โดยการ ติดต่อตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามด้านนโยบายและหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่าหากท่านถอนความยินยอมท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับ ข้อมูลข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์รวมถึงการติดต่อจากบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับการสมัครงาน หรือการจ้างงานของท่าน
2. ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง        เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
3. ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้
4. ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตราบ                  เท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
5. ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
6. ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

                 

                  หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมุลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ หรือ เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน และ / หรือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคคล ฝ่ายกฎหมายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โทร.0-2661-7979 e-mail : Paranya@vintcom.co.th สถานที่ติดต่อ 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขุมวิท 21           แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

bottom of page